Pilotaż poświęcony jest harmonizacji danych dotyczących dokumentów planistycznych w gminach i ma na celu pozyskanie informacji umożliwiających opracowanie procedur praktycznego wdrożenia przepisów implementacyjnych dyrektywy INSPIRE dla tematu zagospodarowanie przestrzenne w gminach.

 

Co to jest zbiór danych przestrzennych?

Zbiór danych przestrzennych jest to rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych, rozumianych jako wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego (Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, art. 3 ust. 1 i 11). Zbiory danych przestrzennych są gromadzone i przechowywane w formie cyfrowej (wektorowej GIS).

Co to są aplikacje i oprogramowanie GIS ?

Aplikacje i oprogramowanie GIS (ang. Geographical Information System) służą do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych geograficznych. Przykładowe oprogramowanie to: ESRI ArcGIS, Intergraph GeoMedia, MapInfo Professional, QuantumGIS i inne.

W jakim formacie należy wpisać wartości powierzchni obszarów?

Powierzchnię obszarów należy wpisywać w hektarach z dokładnością do liczb całkowitych lub opcjonalnie z dokładnością maksymalną 0,01ha.

W jakim formacie należy wpisać skalę rysunków dokumentów planistycznych?

W polu odpowiedzi należy wpisać mianownik skali opracowania. Przykład: jeżeli dokument jest opracowany w skali 1:2000, w odpowiedzi należy wpisać wartość 2000.

Co należy rozumieć pod pojęciem „forma cyfrowa – rastrowa rysunku dokumentu"?

Forma cyfrowa - rastrowa to pliki w formacie .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .png, .bmp, .pdf, .gif, GeoTIFF (.tif, .tiff, .gtiff), JPEG2000, .ECW, .MrSID, .TIFF (z .tfw), .jpg (z .jgw). Uwaga, wykluczyć należy obrazy uzyskane w wyniku sfotografowania papierowej postaci rysunku dokumentu.

Co należy rozumieć pod pojęciem „forma cyfrowa – wektorowa (aplikacje GIS)"?

Forma cyfrowa – wektorowa GIS lub CAD to pliki w formacie ESRI (.shp, ESRI Coverage, geobaza (.gdb, .mdb), .e00), MapInfo (.tab, .mif), Bentley MicroStation (.dgn), AutoCAD (.dwg, .dxf), Intergraph GeoMedia (.mdb), Keyhole markup language (.kml), Geography Markup Language (.gml) oraz bazy danych w formacie Oracle, PostgreSQL/PostGIS, MySQL, SpatiaLite.

Co to jest georeferencja rastra? Na czym ten proces polega?

Georeferencja rastra (np. plików w formacie .tiff czy .jpg) polega na nadaniu plikowi rastrowemu parametrów określonego układu współrzędnych. Informacja o układzie zapisywana jest w strukturze pliku rastrowego (.tiff/geotiff) lub jako osobny plik tekstowy tzw. world file (w takiej sytuacji plik obrazu z georeferencją będzie zapisany jako para: .tiff i .tfw, lub .jpg i .jgw).

Co to jest i na czym polega proces wektoryzacji rysunku dokumentu planistycznego?

Wektoryzacja pliku w oprogramowaniu narzędziowym GIS polega na konwersji obrazu rastrowego do postaci wektorowej. W procesie tym pozyskiwane są punkty, linie i wieloboki reprezentujące położenie i kształt poszczególnych obiektów w przestrzeni (np. ulice, budynki).

Co to są metadane?

Metadane są zbiorem informacji o danych. Metadane stanowią „informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych" (Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, art. 3 ust. 4). Metadane odgrywają bardzo ważną rolę w procesie budowy IIP tj. infrastruktury informacji przestrzennej. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej będąca transpozycją dyrektywy INSPIRE nakłada na państwa członkowskie obowiązek tworzenia metadanych o posiadanych zasobach danych przestrzennych. Dlatego też metadane są jednym z obowiązkowych elementów podlegających monitoringowi i sprawozdawczości wdrażania dyrektywy INSPIRE.