Serdecznie zapraszamy gminy biorące udział w projekcie pilotażowym

na SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE, które odbędzie się 26 lutego 2015r.

 

 

Witamy na witrynie poświęconej projektowi pilotażu harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use). Projekt pilotażowy jest realizowany w ramach prac analitycznych, projektowych, wdrożeniowo-implementacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z harmonizacją zbiorów danych przestrzennych w temacie zagospodarowanie przestrzenne pn. Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych

CEL PROJEKTU

Głownym celem zadania jest rozpoznanie uwarunkowań procesu harmonizacji danych dotyczących planowania przestrzennego w Polsce oraz opracowanie strategii harmonizacji metadanych, zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use) z załącznika III Dyrektywy INSPIRE. 

Ramy interoperacyjności dla danych i usług objętych tym tematem ujęte są w specyfikacji danych dla tematu Land use (wersja z grudnia 2013). Reguły i wytyczne zawarte w specyfikacji umożliwiają jednostkom funkcjonującym w ramach IIP udostępnienie danych w możliwie jak najdogodniejszy sposób, przy założeniu minimalizacji kosztów i prac. W specyfikacji oprócz opisu zawartości i struktury zapisu danych znajduje się również następujące załączniki:

  • procedury testowania danych w celu zweryfikowania ich zgodności ze specyfikacją,
  • przypadki użycia ilustrujące przykładowe zastosowania danych w różnych obszarach działalności,
  • listy słownikowe wykorzystywane w schematach aplikacyjnych,
  • pozostałe załączniki informujące m.in. o procedurze tworzenia list słownikowych (HIILUCS), czy relacjach pomiędzy tematem Land use, a pozostałymi tematami INSPIRE.

Dokumentacja ta stanowi podstawę merytoryczną harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, metadanych oraz usług danych przestrzennych.

 

CEL PILOTAŻU

Pilotaż ma na celu opracowanie procedur przetwarzania dokumentów planistycznych w różnych formatach: analogowym i cyfrowym, do postaci zbioru danych przestrzennych zgodnego ze specyfikacją danych INSPIRE dla tematu zagospodarowanie przestrzenne. Zbiorami danych przestrzennych w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne są: 

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
  • miejscowy plan odbudowy, 
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działania w ramach pilotażu będą prowadzone w dwóch scenariuszach:

1) Pierwszy scenariusz zakłada konwersję danych analogowych do formatu GIS poprzez wektoryzację i utworzenie zbiorów danych przestrzennych prezentujących treści planistyczne zgodnie ze specyfikacją danych.

2) Drugi scenariusz polega na dostosowaniu istniejących zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych do zapisów ujętych w specyfikacji danych.

Wynikiem tych prac będa zbiory danych przestrzennych po harmonizacji wraz z metadanymi oraz usługami danych przestrzennych (o ile będa one przedmiotem harmonizacji). Konwersji zostanie poddane 20 dokumentów analogowych. W sumie, harmonizacji będzie poddane 75 zbiorów danych przestrzennych.

UDZIAŁ W PILOTAŻU

Na potrzeby pilotażu wyznaczono trzy obszary testowe na terenie kraju reprezentujące zróżnicowane pokrycie i użytkowanie terenu oraz obejmujące różne typy gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), w sumie 30 gmin. Do jednostek tych zostało skierowane zaproszenie ze strony instytucji Zamawiającego: Mnisterstwa Infrastruktury i Rozwoju, do udziału w procesie rekrutacji do pilotażu. Jego wynikiem będzie wybór grupy ok. 12 gmin, dla których przeprowadzony zostanie proces harmonizacji wybranych dokumentów planistycznych. 

Wyniki pilotażu zostaną przekazane gminom do zasobu zbiorów danych przestrzennych jednostki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Od dnia 27 sierpnia, będzie możliwe pobranie formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 5 września, 2014 i przesłanie na adres e-mail: harmonizacja@gridw.pl 

Wyniki rekrutacji, a tym samym lista gmin objętych pilotażem zostanie ogłoszona w dniu 15 września, 2014, po jej zatwierdzeniu przez Zamawiąjacego

 

Osobami do kontaktu w sprawie rekrutacji są:

Monika Rusztecka tel. (22) 8406664 wew. 115

Barbara Hejłasz tel. (22) 8406664 wew. 104 

Projekt realizowany na zlecenie:

orzel

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Projekt realizowany przez:

grid-warszawa-do-cyfrowki RGB